• Uw winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen
menu
  • Uw winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen

ALGEMENE VOORWAARDEN  STRAATMAKERSBEDRIJF L.W. VAN DEN BROEK B.V., handelend onder Van den Broek Bestratingen

 
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VAN DEN  BROEK BESTRATINGEN gevestigd aan de Bosstraat 6 te 4714 SB SPRUNDEL ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20082012;
b. Wederpartij: het bedrijf dat met Gebruiker een overeenkomst aangaat, dan wel dat een
offerte/aanbieding van Gebruiker heeft ontvangen of met wie Gebruiker in enige
rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie Gebruiker enige rechtshandeling verricht;
c. Overeenkomst: de overeenkomst en/ of iedere verbintenis tussen Gebruiker en aan Gebruiker gelieerde ondernemingen en de wederpartij.
 
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Gebruiker aan de wederpartij en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Gebruiker en de wederpartij, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties. Gebruiker verricht zijn dienstverlening uitsluitend onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte van Gebruiker is vrijblijvend. Gebruiker kan haar aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de wederpartij. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gebruiker opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Gebruiker haar aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Gebruiker binden Gebruiker niet. Evenmin binden verschrijvingen.
3.7. De modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken, diensten of goederen. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van de opdracht, verplichten Gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de wederpartij niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.8. De door Gebruiker aan de wederpartij verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.9. De wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
3.10. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Gebruiker terstond door de wederpartij en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Gebruiker.
3.11 Een gedane aanbetaling wordt na een annulering van goederen of opdrachten, niet terugbetaald, althans de wederpartij doet afstand van het recht deze terug te vorderen.
 
Artikel 4. Prijzen en reiskosten
4.1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen (van overheidswege).
4.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, administratie- en verzendkosten.
4.3. Indien Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst reiskosten maakt, dan worden deze kosten aan de wederpartij in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,60 per kilometer vermeerdert met eventuele tol- en parkeerkosten, tenzij anders is overeengekomen.
 
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hetgeen gebruikelijk is.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3. Gebruiker is steeds gerechtigd de wederpartij te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Gebruiker is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
5.4. Gebruiker voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden (van ma-vrij: van 09.00– 17.00 uur) van Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele tarieven kunnen buiten deze werktijden worden verricht tegen een aangepast hoger tarief tot een verhoging van 25%.
5.5. Gebruiker zal de wederpartij op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
 
Artikel 6. Verplichtingen van de wederpartij
6.1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de wederpartij niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
6.2. Indien de door de wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk voor de door - of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte materialen.
6.3. De wederpartij garandeert dat Gebruiker tijdig, dat wil zeggen voordat er door Gebruiker begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. de locatie waar Gebruiker werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
b. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Gebruiker;
c. elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn.
d. een veilige plaats waarbij alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen teneinde letsel en schade te voorkomen.
6.4. De wederpartij stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan Gebruiker ter beschikking.
6.5. Voor zover de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de wederpartij verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de wederpartij gehouden de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade te vergoeden.
6.6. De wederpartij is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.7. De wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het Gebruiker onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De wederpartij stelt Gebruiker in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
6.8. De wederpartij dient Gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
6.9. Indien de wederpartij niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Gebruiker de werkzaamheden niet kan verrichten, is de wederpartij de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Gebruiker verschuldigd.
6.10. Gebruiker gaat ervan uit dat de wederpartij al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.11. De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
6.12. De wederpartij zal voor het geval zij niet overeenkomstig 6.11. vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorg dragen.
6.13. De wederpartij is verplicht het door Gebruiker geleverde advies, dienst of goed enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties. Bij twijfel dient de wederpartij Gebruiker onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van de wederpartij vervalt om Gebruiker aansprakelijk te stellen.
6.15. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker daardoor lijdt.
 
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de wederpartij hierover van tevoren inlichten.
 
Artikel 8. (Op)levering en overeengekomen tijdstippen
8.1. De door Gebruiker opgegeven (op)lever-termijnen en tijdstippen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de wederpartij overeengekomen (op)leveringstermijn of tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Gebruiker ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
8.4. Een door Gebruiker uitgevoerd werk of dienst wordt geacht door Gebruiker aan de wederpartij te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de wederpartij te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, bij aanvang van het tijdstip onderwijs, dan wel op het tijdstip dat de wederpartij het betreffende werk in gebruik of ontvangst heeft genomen.
8.5. De wederpartij wordt geacht direct na oplevering van een werk, onderwijs of advies, tot de inspectie of onderzoek daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond doch binnen 14 dagen aan Gebruiker te melden, tenzij eisen van onverwijlde spoed meebrengen dat direct onderzoek en inspectie dient plaats te vinden. De wederpartij dient Gebruiker de gelegenheid te geven deze melding of klacht te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
8.6. De wederpartij dient eveneens geleverde producten direct te controleren. Eventuele gebreken dienen direct na de levering aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
8.8. Indien gekochte producten door de wederpartij niet worden afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 
Artikel 9. Risico-overgang bij levering goederen
9.1. Het risico van het goed gaat over op het moment dat Gebruiker deze ter beschikking stelt aan de wederpartij.
9.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de wederpartij en Gebruiker overeenkomen dat Gebruiker voor het transport zorgt. In een dergelijk rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de wederpartij. De wederpartij kan en dient zich tegen deze risico's verzekeren.
9.3. Ook in geval Gebruiker de verkochte producten installeert en/of monteert gaat het risico van het product over op het moment dat Gebruiker de producten ter beschikking stelt aan de wederpartij in het bedrijfspand, de tuin of de woning, dan wel diens grond met opstal, van de wederpartij of op een andere overeengekomen plaats.
 
Artikel 10. Termijnverlenging/ kosten vergoeding
10.1. Gebruiker heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Gebruikerkan worden toegerekend; of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is; of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
10.2. Als Gebruiker van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt zij dat de wederpartij met bekwame spoed schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Gebruiker alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.
10.3. Eventuele kosten voor statiegeld van pallets en andere materialen worden doorberekend aan de wederpartij die deze op eigen rekening en kosten dient in te leveren bij gebruiker.
 
Artikel 11. Honorarium
11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vaste prijs of honorarium overeenkomen.
11.2. Indien geen vaste prijs of honorarium wordt overeengekomen, zal de prijs of het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Gebruiker. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
11.3. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. arbeidslonen en/ of ingeschakelde derden, zoals deskundigen aanmerkelijk zijn gestegen.
11.4. Gebruiker is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
11.5. Gebruiker zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 
Artikel 12. Materialen
12.1. Gebruiker zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
12.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de wederpartij geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
12.3. Materialen die door de wederpartij zijn verwerkt of bewerkt, kunnen niet meer als non-conform worden beschouwd, het risico om de hoeveelheden en kwaliteit te controleren, draagt de wederpartij. Uit de bewerking of verwerking blijkt de aanvaarding in de overeengekomen kwaliteit en hoeveelheid.
12.4. Bij het aftrillen van materialen zonder facet, dient eerst ‘ingezand’ en schoongeveegd te worden.
12.5. Kalkuitbloeding, ofwel witte uitslag die bij betonproducten wordt veroorzaakt is een natuurlijk en niet te voorkomen verschijnsel, waaraan de wederpartij niet het recht kan ontlenen om vervanging of schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 13. Annulering
13.1. In het geval dat de wederpartij een aan Gebruiker gegeven opdracht annuleert, zal de wederpartij alle reeds door Gebruiker in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, geplande lesactiviteiten etc.) hebben te vergoeden. Eveneens de reeds gemaakte kosten voor ingeschakeld personeel of derden dient volledig te worden vergoed, overeenkomstig het overeengekomen honorarium.
13.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de wederpartij voor de schade die voortvloeit uit de annulering.
 
Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
14.2. Indien de wederpartij niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de wederpartij in verzuim en is de wettelijke handelsrente door wederpartij verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Gebruiker maakt om de vordering van de wederpartij te incasseren komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van €150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is wederpartij de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
14.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
14.4. Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en retentie
15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Gebruiker, totdat alle vorderingen die Gebruiker op de wederpartij heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag de wederpartij de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
15.3. De wederpartij is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren.
15.4. Gebruiker is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Gebruiker.
15.5. Als Gebruiker geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Gebruiker te verpanden.
15.6. Gebruiker kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan Gebruiker verschuldigde bedragen betaald heeft.
 
Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Gebruiker bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
16.2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
16.3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan de wederpartij wordt verleend, ingeval de wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 
Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld.
17.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
17.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Gebruiker geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of methodiek.
17.4. In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de wederpartij het door Gebruiker geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
17.5. Indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Gebruiker geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, sluit Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
17.6. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Gebruiker in, de wederpartij eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
17.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing in de bedrijfsvoering van de wederpartij. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de wederpartij. Indien de wederpartij zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient de wederpartij daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
17.8. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
17.9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hen verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.
17.10. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Gebruiker gedane uitkering. Indien
de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,- , althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor het overige zal de wederpartij zelf voor deugdelijke verzekering zorg dragen.
17.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of haar ondergeschikten.
17.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde ook jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Gebruiker kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Gebruiker is betekend.
 
Artikel 18. Overmacht
18.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd
wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Gebruiker door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Gebruiker of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Gebruiker of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of ingeschakelde derden van Gebruiker.
18.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Gebruiker niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Gebruiker als de wederpartij, eventueel onder aanpassing van de door de wederpartij te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
18.4. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.
 
Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
19.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 20. Intellectuele eigendom
20.1. Gebruiker behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.
20.2. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
20.3. De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 
Artikel 21. Slotbepalingen
21.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
22.2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
22.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij en Gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd.